Gençlik Araştırmaları

Gençlik Araştırmaları

Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM), gençlik merkezli araştırmalar yayımlayı hedeflemektedir. KASAM, “gençlik” olgusunu hem bir sosyal disiplin olarak hem de disiplinler arası açıdan ele alacak kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlayacaktır.

Bu kapsamda;

  • gençlerin eğitim yönelimlerini ve bilgilenme kaynaklarını ortaya koyan,
  • gençlerin meslek edinme süreçlerine, iş piyasası içerisindeki konumlanışlarına ve ihtiyaçlarına odaklanan,
  • gençlere yönelik psikolojik, psikiyatrik, sosyolojik ve antropolojik içerikli sorunları tespit eden, çözüm arayışlarına katkı sunan,
  • gençlerin kimlik oluşumlarını, boş zaman tercihlerini, suç yönelimlerini, sosyalleşme pratiklerini ve akran ilişkilerini irdeleyen vb. Araştırma ve raporlara yer verilecektir.

KASAM, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte gençliği; eğitim, sosyoloji, psikoloji, sağlık, hukuk, siyaset bilimi, sosyal politika, çalışma yaşamı, kültür, antropoloji, edebiyat, tarih, coğrafya ve kriminoloji alanlarından güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir.